Logo Norsk xoriperwerde English Farsi Arabic Tjenester

 

Foreningens navn er: ’Ped Sol’
 Ped Sol er en upolitisk, religionsfritt, nasjonal og internasjonal frivillig hjelpeforening.
 Foreningen ble stiftet 18.05.2015 med Org nr: 915 468 268
Prosjektets initiativtagere
Syed Abed Golani and Elin Eek Frishte Golani

Målet med foreningen
Hovedformålet til PedSol er å være en flerkulturell pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk, hjelpeorganisajon, samt bistå og organisere akutthjelp i situasjoner der mennesker er på interndreven flukt eller flukt over landegrenser, ved personlige tragedier og under katastrofetilstander. Driftsmålet til foreningen skal være å både utøve akuttiltak, aktiv hjelp over tid og forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv for barn, unge og voksne som er kommet i en slik situasjon at de har behov for terapi, behandling, veiledning, pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk hjelp.
For å oppfylle Driftsmålet skal det primært utøves praktisk kunnskapsutveksling, kulturutveksling og opplæring av personell slik at hjelp kan gis på morsmålet til de som trenger hjelp, der de er. Tyngde på terapi, traumeterapi og veileding for personer. Opplæring innen ulike terapiformer og ervervelse av pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk kunnskap for opplæringspersonell.
Ped Sol skal i første omgang være rettet mot personer som snakker kurdisk, farsi, dari, arabisk og norsk.
I land som har mottatt mange flyktninger, enten internt eller fra andre land, kan Ped Sol sekundært også bistå med å organisere annen akutthjelp i tillegg til situasjoner der mennesker er på interndreven flukt eller flukt over landegrenser, ved personlige tragedier og under katastrofetilstander.
Målene skal utføres både som fysiske handlinger og aktiviteter, og som aktiviteter for mentale tankeprosesser.

 

Foreningens stiftelsesbakgrunn

I Norge har man i de senere år sett økende tegn til at enkelte grupper med innvandrerbakgrunn faller utenfor fellesskapet og velferdsordninger. Stigmatisering, marginalisering og radikalisering har blitt sentrale begrep i denne sammenhengen. Med bakgrunn i dette har integrering og inkludering i samfunnet fått en stor plass i dagens debatt både i media og i de politiske diskusjonene.

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2jP9VYXI0YLdzqPeTz3J8nx8WlAWHPrxM_kpuHPqawZwwYRp_

Norge er blitt et flerkulturelt land. De siste årene har det ankommet mange innvandrere fra mange ulike nasjoner og kulturer til Norge. De har status enten som enslig asylsøker, familiegrupper, flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Utlendingene kommer jevnt fordelt mellom Nord- og Øst Europa og fra resten av verden, da med vekt på krigsrammede afrikanere og fra Midtøsten. Dette skaper store utfordringer i det norske samfunnet. Mange barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn blir stigmatisert, radikalisert og marginalisert både på skolen og i det lokale oppvekstmiljøet. Disse barna har stort frafall fra skolen, en del av dem grunnet deres funksjonshemmingsbarriere (Heggen,  JørgensenPaulgaard, 2003).

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIi9S3CFg_lPDYOZYO-o_v4MOuagGvf1WnZHMcU6f5aqyGHNBs

Vi må akte oss for å betrakte flyktninger som ”syke”. Når vi arbeider med flyktninger må vi likevel være bevisst at ”flyktninger” har en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. Dette gjelder særlig posttraumatiske symptomer, depresjoner og psykosomatiske symptomer. Reaksjoner etter påkjenninger som for eksempel langvarig fengsel og grusom tortur, internering, voldtekter, fare for eget og nærpersonens liv, strabasiøs flukt og en vedvarende usikkerhet både i hjemlandet, under flukten og under asylsøkeropphold, kan gi seg uttrykk i forskjellige former for psykiske lidelser av reaktiv så vel som kronisk art.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc-bsVaGQaMj8Lw6H4EoqMhmE-K4V0TAm9zBe-y327IL3hHjj-eA

Flyktningfamilier kan over lengre tid ha levd under kummerlige forhold i flyktningleir, eller i transittland. Ofte har de måtte klare seg med minimal støtte, lite mat, dårlige sanitære forhold, ingen eller lite medisinsk oppfølging. En del barn kan bære preg av å ha opplevd sult og deprivasjon over viktige perioder i livet.
I en del transittland lever folk under fare for ytterligere trakasseringer om de blir oppdaget. Kvinner, ungdom og barn er ekstra utsatte for seksuelle overgrep under alle fluktstadier, men også etter ankomst til et bosettingsland. Mennesker som har klart seg under langvarige påkjenninger under flukten, kan etter ankomsten til Norge oppleve avmakt og bli dekompensert. Selv om flyktninger befinner seg i trygg havn i Norge, kan de oppleve at migrasjonsprosedyrer samt møtet med sosial-, helse- og skolemyndigheter som forvirrende og i blant krenkende (Amalia, 2003).

 

Åpningstider:

Man-Fre

09.00-15.30

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

post@pedsol.no

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

 

Senterets tjenestetilbud:

- EMDR terapi

Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

       

Lasayi 334

 

 

 

Widget is loading comments...
 

 
     
     
 

PedSol

97776566

Pedagogisk.sol@gmail.com