Logo C2

Prosjektets initiativtager

Initiativtaker til prosjektet er Elin Eek og Syed Abed Golani

(Se CV)

Abed Golani

 Ped Sol er en upolitisk, religionsfritt, nasjonal og internasjonal frivillig hjelpeforening.
 Foreningen ble stiftet 02.06.2015 med Org nr: 915 468 268

Foreningens stiftelsesbakgrunn

I Norge har man i de senere år sett økende tegn til at enkelte grupper med innvandrerbakgrunn faller utenfor fellesskapet og velferdsordninger. Stigmatisering, marginalisering og radikalisering har blitt sentrale begrep i denne sammenhengen. Med bakgrunn i dette har integrering og inkludering i samfunnet fått en stor plass i dagens debatt både i media og i de politiske diskusjonene.
Norge er blitt et flerkulturelt land. De siste årene har det ankommet mange innvandrere fra mange ulike nasjoner og kulturer til Norge. De har status enten som enslig asylsøker, familiegrupper, flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Utlendingene kommer jevnt fordelt mellom Nord- og Øst Europa og fra resten av verden, da med vekt på krigsrammede afrikanere og fra Midtøsten. Dette skaper store utfordringer i det norske samfunnet. Mange barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn blir stigmatisert, radikalisert og marginalisert både på skolen og i det lokale oppvekstmiljøet. Disse barna har stort frafall fra skolen, en del av dem grunnet deres funksjonshemmingsbarriere.
Vi må akte oss for å betrakte flyktninger som ”syke”. Når vi arbeider med flyktninger må vi likevel være bevisst at ”flyktninger” har en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. Dette gjelder særlig posttraumatiske symptomer, depresjoner og psykosomatiske symptomer. Reaksjoner etter påkjenninger som for eksempel langvarig fengsel og grusom tortur, internering, voldtekter, fare for eget og nærpersonens liv, strabasiøs flukt og en vedvarende usikkerhet både i hjemlandet, under flukten og under asylsøkeropphold, kan gi seg uttrykk i forskjellige former for psykiske lidelser av reaktiv så vel som kronisk art. 
Flyktningfamilier kan over lengre tid ha levd under kummerlige forhold i flyktningleir, eller i transittland. Ofte har de måtte klare seg med minimal støtte, lite mat, dårlige sanitære forhold, ingen eller lite medisinsk oppfølging. En del barn kan bære preg av å ha opplevd sult og deprivasjon over viktige perioder i livet. 
I en del transittland lever folk under fare for ytterligere trakasseringer om de blir oppdaget. Kvinner, ungdom og barn er ekstra utsatte for seksuelle overgrep under alle fluktstadier, men også etter ankomst til et bosettingsland. Mennesker som har klart seg under langvarige påkjenninger under flukten, kan etter ankomsten til Norge oppleve avmakt og bli dekompensert. Selv om flyktninger befinner seg i trygg havn i Norge, kan de oppleve at migrasjonsprosedyrer samt møtet med sosial-, helse- og skolemyndigheter som forvirrende og i blant krenkende. 
Målet med foreningen
Hovedformålet til PedSol er å være en flerkulturell pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk, hjelpeorganisajon, samt bistå og organisere akutthjelp i situasjoner der mennesker er på interndreven flukt eller flukt over landegrenser, ved personlige tragedier og under katastrofetilstander. Driftsmålet til foreningen skal være å både utøve akuttiltak, aktiv hjelp over tid og forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv for barn, unge og voksne som er kommet i en slik situasjon at de har behov for terapi, behandling, veiledning, pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk hjelp.
For å oppfylle Driftsmålet skal det primært utøves praktisk kunnskapsutveksling, kulturutveksling og opplæring av personell slik at hjelp kan gis på morsmålet til de som trenger hjelp, der de er. Tyngde på terapi, traumeterapi og veileding for personer. Opplæring innen ulike terapiformer og ervervelse av pedagogisk, spesialpedagogisk og psykologisk kunnskap for opplæringspersonell. Ped Sol skal i første omgang være rettet mot personer som snakker kurdisk med 3 dialekter, arabisk og engelsk.
I land som har mottatt mange flyktninger, enten internt eller fra andre land, kan Ped Sol sekundært også bistå med å organisere annen akutthjelp i tillegg til situasjoner der mennesker er på interndreven flukt eller flukt over landegrenser, ved personlige tragedier og under katastrofetilstander.
Målene skal utføres både som fysiske handlinger og aktiviteter, og som aktiviteter for mentale tankeprosesser.

Effektmål

 • Redusere antall institusjonsplasseringer av barn, unge og voksne. 
 • Jobbe for at risikoutsatte barn, unge og familie med flyktningsbakgrunn skal bli tidligere identifisert og få hjelp så tidlig som mulig.
 • Utføre terapi for flest mulig.
 • Kvalifisere ansatte og fagpersjonell for gi profesjonelt hjelp til de som har behov for.

Resultatmål

 • Utarbeide en oversikt over risikoutsatte barn, unge for å skaffe foreningen en mer spesifikk kunnskap om hvilke de forskjellige målgruppene er.
 • Utarbeidet kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av risikoutsatte barn og unge.
 • Utvikle en strukturell oversikt hvor de ulike instanser og tiltak framtrer oversiktlig og samordnet for virksomheter for målgruppene de omhandler.
 • Øke individuelle kunnskaper og kompetanser, blant flest mulige myndighetspersoner og blant flest mulige innvandrere, i temaene foreningen har kompetanse i.
 • Gi flest mulig innbyggerne i bydeler tilgang på informasjon om foreningers organisering og tilbud, tiltakskjeder og kontaktpersoner, i sitt arbeid overfor målgruppene..
 • Identifisere behov og øke egen kompetanse for å møte disse behovene.
 • Gjennomføre flest mulig foredrag og seminarer innenfor de aktuelle temaene i barnehage, skolen, høgskoler og andre offentlige etater på kurdisk, Arabisk og engelsk.
 • Webside, brosjyerer, håndbøker og cder med informasjon om aktuelle temaer på engelsk, kurdisk og arabisk, farsi.
 • Over tid opprette et helgebasert samlingssted for foreldre for erfaringsutveksling.
 • Samle og koordinere internationale og nationale fagfolk til seminar og kunnskapsutveksling.
 • Samarbeid med de forskjellige hjelpeforeningene mot flyktninger som eksisterer i Norge.
 • Bistår hjelp til målgruppen for helsemessige fremmede aktiviteter.
 • Hjelpe til å inkludere flest mulig til arbeid i de lokale miljøene.

PedSol

97776566

Pedagogisk.sol@gmail.com