Logo C2

Spesialpedagogikk (ofte forkortet spesped) er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn, unge og voksne med dignose ADHD,Aspergers og  Tourettssyndrom samt ulike sosiale og emosjonelle vansker. Spesialpedagogikken retter seg også mot mennesker med ulike typer fysiske og psykiske funksjonshemminger. http://no.wikipedia.org/wiki/Spesialpedagogikk

Senteret  gir kunnskap om undervisning, oppdragelse, læring og utvikling. Du får kunnskap om tilrettelæring og opplæring av barn, unge og voksene med spesiellebehov eller i vanskelig livssituasjoner.

Barn, unge og voksne med diagnose ADHD, Asperger og  Tourettssyndrom: 

1

 Barn og unge i vanskelig livssituasjoner som:

Opplever krig

2

 

Vitne til vold

3

Opplever vold

4

 

Skilsmisse

5

 

Med rusmissbruk foreldre

 

Seksuelovergrep

6

 

Mister foreldrene eller søsken

7

Har foreldre eller nærslekt i fengsel

8

Med psykisk syke foreldre

9

 

 

 

 

 
Widget is loading comments...
 
 
 

PedSol

97776566

Pedagogisk.sol@gmail.com